Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Smakelijke Fietstour een product van Fletcha Eventures B.V., de toegang en het gebruik van de website www.smakelijkefietstour.nl en de bijbehorende en de op de website aangeboden producten en/of diensten. Door van de website gebruik te maken en een of meer van de producten en/ of diensten af te nemen van Fletcha Eventures, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

1. Definities.

1.1 Smakelijke Fietstour: Evenement georganiseerd door Fletcha Eventures, waarbij deelnemende restaurants gedurende de duur van het evenement, tenzij anders aangegeven, open zijn voor bezoekers op vertoon van een deelnamebewijs.

1.2 Deelnemende restaurants: Alle aan de Smakelijke Biertour deelnemende restaurants, zoals deze vermeld staan op de website www.smakelijkefietstour.nl.

1.3 Bezoeker: De bezitter van een deelnamebewijs voor de Smakelijke Fietstour en/of de afnemer van een deelnamebewijs zodra de betaling is geschied of bevestigd.

1.4 Deelnamebewijs: Het deelnamebewijs voor de Smakelijke Fietstour, ook wel ticket genoemd, geeft toegang tot alle deelnemende restaurants op de datum vermeld op de kaart. Het deelnamebewijs is na betaling niet persoonsgebonden.

1.5 Toegang: Toegang tot de deelnemende restaurants, uitsluitend op vertoon van het deelnamebewijs en uitsluitend in de door het restaurant voor publiek opengestelde ruimtes.

1.6 Tot twee maanden na aankoop kunt u uw ticket(s) voor de desbetreffende Smakelijke Fietstour retourneren, binnen twee maanden voor de desbetreffende Smakelijke Fietstour is dit niet meer mogelijk.

2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden.

2.1 Op alle met Fletcha Eventures gesloten overeenkomsten met betrekking tot de Smakelijke Fietstour zijn deze voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Toepasselijkheid van andere voorwaarden wordt door Fletcha Eventures uitgesloten, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen

3. Totstandkoming en duur van de overeenkomst.

3.1 De overeenkomst komt tot stand door de volledige en juiste invulling van het bestelformulier zoals dit via de website wordt gepresenteerd of reservering per E-mail en na ontvangst van de betaling aan Fletcha Eventures op de Smakelijke Fietstour bankrekening. Tevens komt de overeenkomst tot stand door aankoop en betaling van een deelnamebewijs bij de daartoe aangewezen bedrijven.

3.2 De overeenkomst gaat in op de datum van toezending of overdracht van het deelnamebewijs.

3.3 Restitutie op de deelnamebewijzen is niet mogelijk tenzij door Fletcha Eventures schriftelijk anders overeen gekomen.

4. Prijs.

4.1 Fletcha Eventures heeft het recht om de op de website vermelde prijzen te allen tijde te wijzigen.

4.2 Bezoeker betaalt voor de bestelde producten en/of diensten de in de overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op de door de Fletcha Eventures opgegeven bankrekening.

4.3 De in de overeenkomst vermelde prijs is inclusief alle van toepassing zijnde belastingen (waaronder BTW) en exclusief kosten van aflevering, porto en annuleringskosten.

5. Privacy.

5.1 Bij het bestellen van een deelnamebewijs worden persoonsgegevens en eventuele andere gegevens gevraagd. Deze worden, door Fletcha Eventures verwerkt ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomst(en) en om u te informeren over voor u mogelijk relevante (bestaande en of nieuwe) producten en diensten van Fletcha Eventures. Als u verder geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden bij: info@smakelijkefietstour.nl. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Fletcha Eventures houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

5.3 De bezoeker is ervan op de hoogte en stemt er uitdrukkelijk mee in dat Fletcha Eventures de persoonsgegevens van de bezoeker verwerkt, met inbegrip van de gegevens over bezoeker activiteiten op de website en de producten en/ of diensten die de kaarthouder heeft besteld.

6. Aansprakelijkheid.

6.1 Fletcha Eventures is niet aansprakelijk voor de door de deelnemende restaurants geleverde producten en diensten, noch voor onjuiste informatie op de website van Smakelijke Fietstour, noch voor de mogelijke gevolgen van de weigering van restaurants om de bezoeker te accepteren.

7 Annulering van een Smakelijke Fietstour en/of een deelnemende restaurant aan een Smakelijke Fietstour, door overmacht. Zonder uitzonderlijke landelijke of gemeentelijke omstandigheden.

7.1 Indien door overmacht een Smakelijke Fietstour niet door kan gaan, zonder landelijke of gemeentelijke omstandigheden, krijgt de deelnemer een waardebon om een Smakelijke Fietstour op een later tijdstip te lopen. De deelnemer heeft het recht om te kiezen uit ten minste twee data. Het recht op een andere Smakelijke Fietstour vervalt na 1 jaar. Er wordt geen deelname geld gerestitueerd. Kosten van deelnemers zoals opgenomen vrije dagen of andere immateriële schade worden niet vergoed. De Smakelijke Fietstour zal zich tot het uiterste inspannen om annulering te voorkomen. Indien door overmacht een van de restaurants aan een Smakelijke Fietstour op de uitvoeringsdata van de desbetreffende Smakelijke Fietstour, niet mee kan doen, krijgt de deelnemer een korting van 5% van de ticketprijs voor een later te boeken Smakelijke Fietstour. De deelnemer heeft het recht om te kiezen uit ten minste twee data. Het recht op 5 % korting voor een andere Smakelijke Fietstour vervalt na 1 jaar. Er wordt geen deelname geld gerestitueerd. Kosten van deelnemers zoals opgenomen vrije dagen of andere immateriële schade worden niet vergoed. De Smakelijke Fietstour zal zich tot het uiterste inspannen om annulering van een van de deelnemende restaurants te voorkomen.

8 Annulering van een Smakelijke Fietstour door uitzonderlijke landelijke en/of gemeentelijke omstandigheden.

8.1 Bij annulering van een Smakelijke Fietstour door uitzonderlijke omstandigheden, landelijk of gemeentelijk opgelegd, kan Fletcha Eventures niet verantwoordelijk worden gesteld voor gemaakte kosten, persoonlijk of bedrijfsmatig, bij afgelasting van een Smakelijke Fietstour.

8.2 Voor deelnemers vindt er geen restitutie plaats van kaartgelden in het geval de desbetreffende Smakelijke Fietstour wordt afgelast.